Huishoudelijk reglement

 • Het dagelijks bestuur van de club beheert de club naar best vermogen en hanteert hier het principe van een goede huisvader.
 • Het bestuur, de spelers, de ouders, ploegafgevaardigden, coaches en vrijwilligers, hieronder genoemd als participant van Basket Malle, benaderen elkaar met respect en behandelen de tegenstanders op dezelfde manier.
 • Iedereen die participeert in Basket Malle, onder welke noemer dan ook, verklaart zich akkoord met het huishoudelijk reglement.
 • Elk lid van de club dient het huishoudelijk reglement te kennen en er zich naar te gedragen.
 • Elk spelend lid betaalt een inschrijvingsgeld op het einde van het seizoen voor het volgende seizoen. Het bedrag wordt door het dagelijks bestuur jaarlijks geëvalueerd en indien nodig aangepast. Het bedrag wordt op het einde van het seizoen meegedeeld. Na betaling van de lidgelden, doet Basket Malle al het nodige om basketbal aan te bieden. Het is dan ook niet mogelijk om lidgeld terug te vorderen. Hierover kan, op vraag echter, een onderhoud met het dagelijks bestuur gevraagd worden. Het dagelijks bestuur behoudt zich het recht hiervan af te zien.
 • Bij laattijdige betaling van de inschrijvingsgelden wordt een meerprijs aangerekend die ongeveer overeen komt met de meerkost aan de VBL (Vlaamse Basketbal Liga). Deze meerprijs wordt ook aangerekend bij een heraansluiting bij het begin van het seizoen.
 • Doping, drugs en andere verboden middelen moeten worden geweerd uit de club. Elke participant van Basket Malle heeft hier verantwoordelijkheid. Het overtreden van deze regel heeft een sanctie tot gevolg, mogelijks de directe verwijdering uit de club. In geval gebruik, staat de overtreder zelf in voor alle mogelijke sanctie en boetes, opgelegd door een officiële instantie. Bij mogelijke drugproblemen adviseert de club aan de betrokkene om zich te melden bij de bevoegde instanties. Man kan hierover gratis en anoniem advies krijgen bij de sociale dienst van de gemeente.
 • Met de wedstrijdkledij aan, vertegenwoordigt men de club. Tijdens het dragen van de wedstrijdkledij van Basket Malle stellen we voorbeeldgedrag. Overmatig roken en alcoholgebruik zijn dan uitgesloten.
 • Basket Malle voorziet voldoende mogelijkheden om te trainen. Hierbij ondersteunt de club ook de coaches die worden aangetrokken en begeleid door de sportieve cel van de club.
 • Elke speler zal persoonlijk de trainer verwittigen indien hij/zij, om welke reden dan ook, niet aanwezig kan zijn op een training of een wedstrijd.
 • Hiervoor kunnen binnen de afzonderlijke ploegen afspraken gemaakt worden met de trainer/coach.
 • Het dragen van uurwerken, halskettingen, piercings, oorringen of andere juwelen, die kwetsuren bij een speler of derden kunnen veroorzaken, zijn niet toegelaten tijdens training en wedstrijd. We respecteren hierin zowel op training als tijdens de wedstrijden het VBL-reglement.
 • De spelers en coaches laten geen waardevolle spullen onbewaakt achter in de kleedkamer of de sporthal, het bestuur kan onmogelijk verantwoordelijk worden gesteld voor diefstal, verlies of beschadiging. Elke eigenaar is zelf verantwoordelijk voor zijn spullen.
 • De spelers zorgen voor eigen lichaamshygiëne na training en wedstrijd.
 • Bij een sportongeval dient een aangifteformulier te worden ingevuld. Een kopie van dit document is te vinden achteraan in de ploegmap of op onze website www.basketmalle.be . Eén deel van het formulier wordt ingevuld door de behandelende arts, een ander deel door de betrokkene zelf (of een vertegenwoordiger (bvb. ouder)). Het ingevulde en ondertekende document wordt uiterlijk 3 dagen na het ongeval aan de secretaris bezorgd. Een digitale versie (na scannen) mag bezorgd worden via het mailadres secretaris@basketmalle.be (deze vorm geniet de voorkeur). Na het beëindigen van de behandeling wordt een attest van genezing ingevuld door de behandelende arts en bezorgd aan de secretaris op de manieren zoals hierboven uitgelegd. Zolang het dossier niet is afgesloten, kan er, om verzekeringtechnische redenen, niet getraind of gespeeld worden.
 • Om wedstrijden in orde te maken met de overkoepelende reglementen van de VBL, zijn er per wedstrijd mensen nodig aan de wedstrijdtafel, hiervoor doen we een beroep op ouders van onze spelers.
 • Je bent op het, door de coach opgegeven uur aanwezig op training en op wedstrijd.
 • Uw gedrag getuigt van een loyaliteit jegens de club, volgende gedragingen worden niet getolereerd:
  • openlijk kritiek uiten op medespelers,
  • openlijke agressie, onder welke vorm dan ook, naar ouders en medespelers,
  • openlijk obscene gebaren maken,
  • ongeoorloofde reactie t.o.v. scheidsrechters, trainers, afgevaardigden, spelers en supporters.
 • Iedere uitsluiting, scheidsrechtersverslag en/of het eventueel verschijnen voor de tuchtraad zijn volledig ten laste van de betrokkene, alsook de daardoor veroorzaakte onkosten. Enkel het dagelijks bestuur van de club kan hierop een uitzondering uitspreken, dewelke dan persoonlijk wordt gecommuniceerd met de betrokkene.
 • Het dagelijks bestuur kan op elk moment in het seizoen een persoon (alle participanten van Basket Malle) uitnodigen voor een gesprek ter verantwoording van opgelopen boetes of sancties.
 • De spelers die verplicht zijn hun identiteitskaart bij zich te hebben en te tonen voor de wedstrijd, geven die op vraag af aan de ploegverantwoordelijke. De speler die zijn identiteitskaart niet bij zich heeft, betaald onmiddellijk een boete van 5 euro aan de ploegafgevaardigde alvorens hij/zij mag deelnemen aan de wedstrijd. Deze maatregel wordt ingevoerd omdat ook de club deze boete opgelegd krijgt door de VBL.
 • Alle spelers zijn verplicht de door de club ter beschikking gestelde uitrusting de dragen tijdens de wedstrijden.
 • Iedereen helpt opruimen na zijn wedstrijd of training. (bvb. flesjes, papier, plastic, …)
 • Het materiaal van de club of het ter beschikking gestelde materiaal in de sporthal, de bezittingen van anderen en van jezelf, uitrusting en accommodatie, worden met de meeste zorg behandeld. Eventuele aangebrachte schade wordt vergoed!
 • De club voorziet wedstrijdkledij: shirt en short en eventueel shootingshirt. De club voorziet geen sportkousen en sportschoenen.
 • De door de club ter beschikking gestelde sportkledij blijft steeds eigendom van de club. Na elke wedstrijd wordt deze verzameld in de daarvoor voorziene mand of tas. Het wassen van de kledij gebeurt door de participanten van elke ploeg, hiervoor kan een beurtrol opgesteld worden in samenspraak met de ploegverantwoordelijke.
 • Kleedkamers en doucheruimte dienen in goede orde en proper achtergelaten te worden na het gebruik ervan. Deze plaatsen zijn geen speel- of stortplaatsen, zowel bij thuis- als uitwedstrijden.
 • De ploeg die de eerste thuiswedstrijd van de dag speelt, brengt de sporthal in gereedheid: het hangen van de ringen, het plaatsen van de spandoeken van onze sponsors (volgens aangegeven plan), de wedstrijdtafel en de banken. Indien nodig worden de tribunes klaar gezet.
 • De ploeg die de laatste thuiswedstrijd van de dag speelt, zorgt ervoor dan alles netjes wordt opgeruimd en dat de sporthal ordelijk achter blijft: alles op zijn oorspronkelijke plaats.
 • Elke ploeg zorgt voor het opruimen van leeggoed onder zowel de eigen bank als onder de bank van de tegenstander. Het afval wordt in de juiste bakken gesorteerd.
 • Ook de ouders en de supporters zijn participanten van onze club, ze vertegenwoordigen op hun manier de club.
 • Ook van hen worden bepaalde gedragingen niet getolereerd:
  • geef geen kritiek op eigen spelers,
  • uit geen kritiek op tegenspelers en scheidsrechters,
  • behandel iedereen met hetzelfde respect als je zelf wil behandeld worden,
  • vermijdt negatieve uitlatingen, racistische uitspraken, beledigende taal.
 • Basket is een ploegsport en bijgevolg zijn we niet uit op louter persoonlijke prestaties, enkele aanbevelingen:
  • maak tijd voor de sport van uw kind,
  • doe geen beloften voor individueel succes, bvb. “als je zoveel punten scoort, krijg je…” of “per punt krijg je…”
 • Basket Malle organiseert ook nevenactiviteiten dewelke een belangrijke bron van inkomsten zijn. Er wordt van de ouders van onze spelers verwacht dat zij deze activiteiten ten volle mee ondersteunen en zich ervoor inzetten. Deze nevenactiviteiten, “evenementen” genoemd in onze club, worden gepubliceerd op de “evenementenkalender”. Hier vind je ook de verwachtingen inzake hulp en ondersteuning.
 • Tijdens de thuiswedstrijden baadt de club een sportcafé uit. Elke speler, elk bestuurslid, enz. wordt veronderstelt een tapbeurt voor zijn/haar rekening te nemen. Meer informatie en afspraken hierover bekom je via de tapbeurtenlijst die door een bestuurslid wordt opgemaakt. De publicatie hiervan gebeurt via onze website www.basketmalle.be .
 • De ouders van de jeugdspelers of de spelers zelf staan in voor het vervoer van en naar de sporthal. Bij uitwedstrijden kan een beurtrol opgemaakt worden. De afspraken hiervoor worden binnen elke afzonderlijke ploeg gemaakt in samenspraak met de ploegverantwoordelijke.
 • De club verbindt zich ertoe zich te houden aan de wet op de privacy. Persoonlijke gegevens van alle leden worden enkel intern gebruikt en worden ter registratie doorgegeven aan VBL of KAVVV.
 • De club behoudt zich het recht beeldmateriaal te maken, onder welke vorm dan ook, van de door de club georganiseerde activiteiten. Het beeldmateriaal kan gebruikt worden in publicaties van de club met als doel promotie te maken voor de werking van de club.
 • Misbruik mag ten allen tijde gemeld worden bij het dagelijks bestuur van de club.
 • Bij de ondertekening van de aanvraag tot aansluiting en vergunning verklaart het lid zich akkoord met het Huishoudelijk Reglement zoals het gepubliceerd werd op de website www.basketmalle.be .
 • Alle niet in het onderhavig reglement voorziene feiten of voorvallen, zullen door het dagelijks bestuur in een sportieve geest worden besproken en behandeld.
 • Het huishoudelijk reglement kan elk werkjaar door het dagelijks bestuur worden bijgestuurd of aangepast.