Intern reglement

Algemeen

Dit intern reglement preciseert de algemene regels voor de goede werking van de sportvereniging “Basket Malle vzw”, hierna de vereniging.

Dit intern reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de recentste versie van de statuten van de vereniging, zoals die op de Ondernemingsrechtbank werden gepubliceerd. In geval van discrepantie tussen statuten en intern reglement, zullen de statuten steeds voorrang hebben.

Ieder lid van de verenging is geacht kennis te hebben genomen van dit intern reglement en zal zich houden aan de bepalingen van dit reglement. Door de aansluiting bij de vereniging aanvaarden alle leden de reglementen en gedragscodes van de vereniging en de sportfederatie waarbij de vereniging is aangesloten (met inbegrip van het tuchtreglement) en de bevoegdheid van deze sportfederatie.

Het bestuur, de spelers, de ouders, ploegafgevaardigden, coaches en vrijwilligers, hieronder genoemd als participant van Basket Malle, benaderen elkaar met respect en behandelen de tegenstanders op dezelfde manier.

Iedereen die participeert in Basket Malle, onder welke noemer dan ook, verklaart zich akkoord met het Intern reglement en dient zich er naar te gedragen.

Om wedstrijden in orde te maken met de overkoepelende reglementen van Basket Vlaanderen, zijn er per wedstrijd mensen nodig aan de wedstrijdtafel, hiervoor doen we een beroep op ouders en/of spelers.

Leden

De vereniging bestaat, zoals in de statuten bepaald, uit verschillende soorten leden:

 • Werkende leden: maken deel uit van en hebben stemrecht op de algemene vergadering. De voorwaarden waaraan de werkende leden moeten voldoen worden bepaald in de statuten. Een lijst van werkende leden wordt bijgehouden op de zetel.
 • Toegetreden leden: ondersteunen de doelstelling van de vereniging, doen actief aan sport in de vereniging en betalen het vereiste lidgeld.

Hun rechten en plichten worden, in voorkomend geval, beschreven in de statuten van de vereniging.

Alle leden verbinden zich tevens tot volgende afspraken:

 • Ieder lid wordt gewezen op het bestaan van de statuten en het intern reglement van de vereniging. Een exemplaar wordt bezorgd aan de leden of er wordt meegedeeld waar het intern reglement ingekeken kan worden. www.basketmalle.be.
 • Ieder lid verbindt zich ertoe om de statuten, het intern reglement en alle andere richtlijnen en gedragscodes van de vereniging te zullen naleven. Ieder lid zal tevens alle regels opgelegd door de sportfederatie waarbij de vereniging aangesloten is, naleven. Bij schending hiervan kan een tuchtsanctie opgelegd worden zoals hierna bepaald.
 • Ieder lid vertoont steeds onberispelijk, verantwoord en sportief gedrag met respect voor de werking van de medewerkers, andere leden en materiaal van de vereniging.
 • Ieder lid kan klachten, wensen of voorstellen indienen bij het bestuur van de vereniging. Het bestuur engageert zich ertoe om het vragende lid binnen een redelijke termijn van antwoord te voorzien.
 • Ieder lid geeft zo snel mogelijk een wijziging van zijn gegevens door aan het bestuur van de vereniging.
 • Ieder lid betaalt tijdig het lidgeld.

Lidmaatschap

3.1. Inschrijving bij de club gebeurt op de volgende wijze: via mail naar sport@basketmalle.be of via onze sportadministratie.

De aansluitingsvoorwaarden worden omschreven in de statuten van de vereniging. De aanvaarding en het respecteren van de bepalingen van het intern reglement is één van deze essentiële voorwaarden.

Bij de inschrijving in een club, aanvaardt het lid dat de nodige gegevens ook zullen worden doorgegeven aan de sportfederatie waarbij de vereniging is aangesloten. Op die manier kan het lid aangesloten worden bij deze sportfederatie, teneinde de verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen ten gunste van het lid te kunnen garanderen.

Voor minderjarigen of personen onder bewind zal steeds een ouder of wettelijke vertegenwoordiger zijn/haar toestemming moeten verlenen alvorens de aansluiting gerealiseerd kan worden.

3.2. De jaarlijkse bijdrage van de leden wordt bepaald door het bestuursorgaan van de vereniging.

De tarieven zijn opvraagbaar.

Elk spelend lid betaalt een inschrijvingsgeld op het einde van het seizoen voor het volgende seizoen. Het bedrag wordt door het dagelijks bestuur jaarlijks geëvalueerd en indien nodig aangepast. Het bedrag wordt op het einde van het seizoen meegedeeld, en dient voor 1 juni voorafgaand aan het nieuwe basketbal seizoen, betaald te worden. Na betaling van de lidgelden, doet Basket Malle al het nodige om basketbal aan te bieden. De ledenbijdrage wordt in geen enkel geval, ook niet in geval van vroegtijdige beëindiging van het lidmaatschap of overmacht in de meest ruime zin (o.a. ziekte, epidemie of pandemie, overheidsmaatregelen, weersomstandigheden, brand, staking, …), terugbetaald, in de mate van het mogelijke kan een collectieve terugbetaling of compensatie overwogen worden. Hierover kan, op vraag echter, een onderhoud met het dagelijks bestuur gevraagd worden. Het dagelijks bestuur behoudt zich het recht hiervan af te zien.

3.3 Bij laattijdige betaling van de inschrijvingsgelden wordt een meerprijs aangerekend die ongeveer overeen komt met de meer kost aan de Basket Vlaanderen vzw. Deze meerprijs wordt ook aangerekend bij een heraansluiting bij het begin van het seizoen.

Structuur

De structuur van de vereniging is als volgt samengesteld:

 • Voorzitter
 • Ondervoorzitter
 • Secretaris
 • Penningmeester
 • Sportieve cel
 • Ledenadministratie
 • Vertrouwenspersoon

De algemene vergadering bestaat uit alle werkende leden en komt minstens éénmaal per jaar samen. Indien nodig kan er een bijzonder algemene vergadering bijeenkomen.

Het bestuursorgaan bestaat uit: voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor onbepaalde duur.

Het bestuursorgaan heeft de volgende taken: dagelijks beheer zoals: communicatie, ledenadministratie, financieel beheer, algemene organisatie, sprotbeleid,…)

De vereniging heeft daarnaast volgende werkgroepen/commissies:

 • Sponsoring
 • Sportieve cel
 • Evenementen

De vereniging heeft een Aanspreekpunt Integriteit (API) aangesteld die te bereiken is via www.basketmalle.be/voorzitter.

Grensoverschrijdend gedrag: in de organisatie van de club werd een ‘vertrouwenspersoon’ aangesteld, deze is het aanspreekpunt in geval van grensoverschrijdend gedrag. Meldingen worden met de nodige discretie benaderd en behandeld. Enkel in samenspraak met de melder en/of het slachtoffer worden nodige stappen gezet.

VEILIG EN ETHISCH VERANTWOORD SPORTEN

Een veilige en ethisch verantwoorde sportomgeving is essentieel voor alle leden om vrijuit en ongestoord te kunnen deelnemen aan de activiteiten. Onze sportvereniging engageert zich daarom tot het naleven van volgende punten:

 • Alle bestuurders en vrijwilligers worden beschermd door het afsluiten van de nodige verzekeringen
 • Alle leden worden beschermd door de verzekering die inbegrepen is in de ledenbijdrage
 • Er wordt gestreefd naar een vereniging zonder discriminatie, agressie, pesten en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag
 • Fairplay en sportiviteit worden hoog in het vaandel gedragen
 • Er wordt gewerkt aan een fysiek veilige omgeving waarin elk lid zich veilig kan bewegen
 • Er heerst een open sfeer waarin iedereen zijn mening kan geven
 • Er wordt op een gezonde en medisch verantwoorde manier aan sport gedaan.
 • Doping, drugs en andere verboden middelen moeten worden geweerd uit de club. Elke participant van Basket Malle heeft hier verantwoordelijkheid. Het overtreden van deze regel heeft een sanctie tot gevolg, mogelijks de directe verwijdering uit de club. In geval van gebruik, staat de overtreder zelf in voor alle mogelijke sancties en boetes, opgelegd door een officiële instantie. Bij mogelijke drugproblemen adviseert de club aan de betrokkene om zich te melden bij de bevoegde instanties. Men kan hierover gratis en anoniem advies krijgen bij de sociale dienst van de gemeente.
 • Met de wedstrijdkledij aan, vertegenwoordigt men de club. Tijdens het dragen van de wedstrijdkledij van Basket Malle stellen we voorbeeldgedrag. Overmatig roken en alcoholgebruik zijn dan uitgesloten.

Van alle leden en allen die betrokken zijn bij de verenging, ook van de supporters, wordt verwacht dat ze zich onberispelijk gedragen en hiermee een voorbeeld zijn voor alle anderen.

Gedragscode:

Tijdens trainingen en wedstrijden:

 • Je bent op het door de coach opgegeven uur aanwezig op training en op wedstrijd.
 • Elke speler zal persoonlijk de trainer verwittigen (whatsapp, mail, SMS) indien hij/zij, om welke reden dan ook, niet aanwezig kan zijn op een training of een wedstrijd. Hiervoor kunnen binnen de afzonderlijke ploegen afspraken gemaakt worden met de trainer/coach.
 • Het dragen van uurwerken, halskettingen, piercings, oorringen of andere juwelen, die kwetsuren bij een speler of derden kunnen veroorzaken, zijn niet toegelaten tijdens training en wedstrijd. We respecteren hierin zowel op training als tijdens de wedstrijden het reglement van Basket Vlaanderen.
 • Om ieders persoonlijk welbevinden en privacy te verzekeren, verwachten we dat bij het binnenkomen van de kleedkamer smartphone en andere waardevolle spullen worden ingeleverd bij de coach. Deze verzamelt de persoonlijke spullen op een veilige plek. De spullen worden terug gegeven bij het verlaten van de kleedkamer na het douchen en omkleden.
 • Uw gedrag getuigd van een loyaliteit jegens de club, volgende gedragingen worden niet getolereerd:
  • openlijk kritiek uiten op medespelers,
  • openlijke agressie, onder welke vorm dan ook, naar ouders en medespelers,
  • openlijk obscene gebaren maken,
  • ongeoorloofde reactie t.o.v. scheidsrechters, trainers, afgevaardigden, spelers en supporters.
 • Iedere uitsluiting, scheidsrechters verslag en/of het eventueel verschijnen voor de tuchtraad zijn volledig ten laste van de betrokkene, alsook de daardoor veroorzaakte onkosten. Enkel het bestuursorgaan van de club kan hierop een uitzondering uitspreken, dewelke dan persoonlijk wordt gecommuniceerd met de betrokkene.
 • Het bestuursorgaan kan op elk moment in het seizoen een persoon (alle participanten van Basket Malle) uitnodigen voor een gesprek ter verantwoording van opgelopen boetes of sancties.
 • De sportende leden dragen zelf verantwoordelijkheid voor het administratief in orde zijn
 • De spelers zijn verplicht hun identiteitskaart bij zich te hebben en te tonen op vraag. Dit als de administratieve verplichtingen naar de federatie nog niet voltooid werden: t.t.z. Inlezen paspoort (secretaris of zijn vervanger) + medische fiche (per mail te bezorgen aan medical@basketmalle.be) De administratieve verplichtingen moeten in orde zijn ten laatste 1 week voor de eerste wedstrijd.
 • Alle spelers zijn verplicht de door de club ter beschikking gestelde uitrusting de dragen tijdens de wedstrijden.
 • Iedereen helpt opruimen na zijn wedstrijd of training. (vb. flesjes, papier, plastic, …)

Materialen en lokalen:

 • Het materiaal van de club of het ter beschikking gestelde materiaal in de sporthal, de bezittingen van anderen en van jezelf, uitrusting en accommodatie, worden met de meeste zorg behandeld. Eventuele aangebrachte schade wordt vergoed!
 • De club voorziet wedstrijdkledij: shirt en short en eventueel shooting-shirt. De club voorziet geen sportkousen en sportschoenen.
 • De door de club ter beschikking gestelde sportkledij blijft steeds eigendom van de club. Na elke wedstrijd wordt deze verzameld in de daarvoor voorziene mand of tas. Het wassen van de kledij gebeurt door de participanten van elke ploeg, hiervoor kan een beurtrol opgesteld worden in samenspraak met de ploegverantwoordelijke.
 • Kleedkamers en doucheruimte dienen na gebruik in goede orde en proper achtergelaten te worden. Deze plaatsen zijn geen speel- of stortplaatsen, zowel bij thuis- als uitwedstrijden.
 • De ploeg die de eerste thuiswedstrijd van de dag speelt, brengt de sporthal in gereedheid: het hangen van de ringen, de wedstrijdtafel en de banken. Indien nodig worden de tribunes klaar gezet.
 • De ploeg die de laatste thuiswedstrijd van de dag speelt, zorgt ervoor dan alles netjes wordt opgeruimd en dat de sporthal ordelijk achter blijft: alles op zijn oorspronkelijke plaats.
 • Elke ploeg zorgt voor het opruimen van leeggoed onder zowel de eigen spelersbank als onder de spelersbank van de tegenstander. Het afval wordt in de juiste bakken gesorteerd.
 • Elke sporter zorgt voor een eigen drinkfles, deze kan gevuld worden aan de in de sporthal voorziene tappunten.
 • De spelers en coaches laten geen waardevolle spullen onbewaakt achter in de kleedkamer of de sporthal, het bestuur kan onmogelijk verantwoordelijk worden gesteld voor diefstal, verlies of beschadiging. Elke eigenaar is zelf verantwoordelijk voor zijn spullen.

Ouders en supporters:

 • Ook de ouders en de supporters zijn participanten van onze club, ze vertegenwoordigen op hun manier de club.
 • Ook van hen worden bepaalde gedragingen niet getolereerd:
  • geef geen kritiek op eigen spelers,
  • uit geen kritiek op tegenspelers en scheidsrechters,
  • behandel iedereen met hetzelfde respect als je zelf wil behandeld worden,
  • vermijd negatieve uitlatingen, racistische uitspraken, beledigende taal.
 • Basket is een ploegsport en bijgevolg zijn we niet uit op louter persoonlijke prestaties, enkele aanbevelingen:
  • maak tijd voor de sport van uw kind,
  • doe geen beloften voor individueel succes, bvb. “als je zoveel punten scoort, krijg je…” of “per punt krijg je…”

Deze gedragscode dient verplicht aanvaard en gerespecteerd te worden. Indien een lid deze verplichting niet respecteert, kan dit een grond tot uitsluiting of schorsing van het betrokken lid bij de sportvereniging zijn.

TUCHT EN SANCTIES

Wanneer een lid een bepaling van de statuten, het intern reglement, gedragscode of ander reglement geschonden heeft of zich ongepast gedragen heeft, kan een klacht aanhangig gemaakt worden conform de tuchtprocedure van de federatie waarbij de vereniging is aangesloten. Door de aansluiting bij de sportvereniging onderschrijft elk lid het tuchtreglement van de federatie en aanvaardt de toepassing ervan.  Meer informatie omtrent dit tuchtreglement via bondscoordinator@basketbal.vlaanderen

Daarenboven kan het bestuur van de sportvereniging ter voorkoming van herhaling, om de orde of rust te herstellen of de veiligheid te waarborgen, ordemaatregelen (bv. schorsing deelname training of andere activiteiten) nemen. Dit betreft een bestuurlijke maatregel, geen tuchtsanctie.

Sponsoring en nevenactiviteiten

De club kan contracten met sponsors aangaan. In het kader hiervan kunnen de leden communicatie toegestuurd krijgen waarop de sponsors vermeld staan. Daarnaast kan de leden ook gevraagd worden om wedstrijdkledij te dragen waarop het logo van de sponsor(s) is afgebeeld. De leden verbinden zich ertoe de goede naam en de rechten van de sponsors van de vereniging te eerbiedigen.

Basket Malle organiseert ook nevenactiviteiten dewelke een belangrijke bron van inkomsten zijn. Er wordt van de ouders van onze spelers verwacht dat zij deze activiteiten ten volle mee ondersteunen en zich ervoor inzetten. Deze nevenactiviteiten, “evenementen” genoemd in onze club, worden gepubliceerd op de “evenementenkalender”. Hier vind je ook de verwachtingen inzake hulp en ondersteuning.

De ouders van de jeugdspelers of de spelers zelf staan in voor het vervoer van en naar de sporthal. Bij uitwedstrijden kan een beurtrol opgemaakt worden. De afspraken hiervoor worden binnen elke afzonderlijke ploeg gemaakt in samenspraak met de ploegverantwoordelijke.

Aan elk actief lid is 1 tapbeurt  per seizoen gekoppeld in onze kantine tijdens de thuiswedstrijden.
Dit zijn tapbeurten van 4 tot maximaal 5 uur op een seizoen. Vanaf 18 jaar kan je zelf instaan voor je tapdienst. Jonger dan 18, wordt je vertegenwoordigd door 1 van de ouders.

AANGIFTE ONGEVAL EN AANSPRAKELIJKHEID

 1. Ingeval van ongeval in de loop van een training, wedstrijd of andere activiteit van de vereniging, moet het lid dit zo snel mogelijk meedelen aan de betrokken verantwoordelijke. Indien het ongeval gedekt wordt door de verzekering van de vereniging, zal hiervan een aangifte gebeuren. Het lid is verzekerd volgens de polisvoorwaarden van deze verzekering en kan voor de niet gedekte of vergoede schade geen vergoeding vragen van de vereniging. De polisvoorwaarden zijn te raadplegen via het secretariaat.
 2. Bij een sportongeval dient een aangifteformulier te worden ingevuld. Eén deel van het formulier wordt ingevuld door de behandelende arts, een ander deel door de betrokkene zelf (of een vertegenwoordiger (bvb. ouder)). Het ingevulde en ondertekende document wordt uiterlijk 7 dagen na het ongeval bezorgd aan de verzekeringsverantwoordelijke hetzij digitaal (na scannen) aan verzekeringen@basketmalle.be (deze vorm geniet de voorkeur) , hetzij per post na opvragen adres verzekeringsverantwoordelijke via verzekeringen@basketmalle.be . Na het beëindigen van de behandeling wordt een attest van genezing ingevuld door de behandelende arts en bezorgd aan de voorzitter op de manieren zoals hierboven uitgelegd. Zolang het dossier niet is afgesloten, kan er, om verzekeringstechnische redenen, niet getraind of gespeeld worden.
 3. De vereniging is niet aansprakelijk voor de diefstal of de beschadiging van persoonlijke bezittingen van de leden, ook niet gedurende de uitoefening van de sport- of vrijetijdsactiviteiten evenals randactiviteiten (evenementen)
 4. Ieder lid is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.
 5. De vereniging kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inbreuken op de bepalingen van dit reglement, begaan door haar leden of door derden.
 6. Alle niet in het onderhavig reglement voorziene feiten of voorvallen, zullen door het dagelijks bestuur in een sportieve geest worden besproken en behandeld.

PRIVACY

De vereniging verbindt zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen rond de privacy van de leden te zullen respecteren. De persoonsgegevens van de leden worden overeenkomstig de privacyverklaring van de club behandeld. Deze privacyverklaring is te vinden op de website van de vereniging.

WIJZIGING VAN HET INTERN REGLEMENT

 Dit intern reglement kan enkel gewijzigd worden op de wijze zoals in de statuten van de vereniging bepaald. Behoudens andersluidende bepaling kan het intern reglement aangepast worden door het bestuursorgaan van de vereniging.

De laatste wijziging vond plaats op 01/06/2021.